Köpvillkor

Definitioner

I detta dokument ska följande termer ha följande betydelse:

”Köparen” innebär den organisation eller juridiska person som köper Produkter av Säljaren

”Säljaren” innebär Börjessons Handskar AB, org.nr 556683-4130, Industrigatan 10, 61933 Trosa, Sverige

”Produkt” innebär den/de produkter som Säljaren tillhandahåller Köparen till listat pris

”Listat pris” innebär det vid var tid gällande pris för Produkten/Produkterna,

”Parterna” refererar till Köpare och Säljare tillsammans, som parter till avtalet

Allmänt

Dessa Allmänna Leveransvillkor skall gälla alla kontrakt angående köp och försäljning av Produkter mellan Säljaren och Köparen.

Från dessa Allmänna Leveransvillkor avvikande bestämmelser (inklusive enskilda leveransbestämmelser som i varje enskilt fall överenskommits mellan Parterna) är ogiltiga om dessa inte skriftligen överenskommits mellan Parterna.

Varje stavfel, syftningsfel, felaktiga siffror, fel i sifferordning eller underlåtenhet att tillägga kommatecken eller andra symboler i anbud, prislistor, fakturor eller andra dokument från Säljaren,
skall inte ligga Säljaren till last utan skall gälla i enlighet med Säljarens, efter felets uppdagande, uppdaterade uppgifter.

Avtal

Avtal upprättas när Köparen skickar anbud till Säljaren och Säljaren skriftligen per e-post eller brev skickar en orderkonfirmation.

Priser och betalningsvillkor

Pris som gäller är det som anges i Säljarens vid var tid gällande Prislista, eller annat pris som Parterna skriftligen överenskommits om. Priset exkluderar skatt och fraktkostnader,
om inte annat uttryckligen överenskommits mellan Parterna.

Om inga skatter eller avgifter är pålagda försäljningen på grund av att det sker inom den europeiska unionen, står dessa inte specificerade på fakturan.

I de fall då Säljaren erbjuder en kreditnota till Köparen, ska betalning tillsammans med eventuella skattepålägg och fraktkostnader ske inom 30 dagar från fakturadatum.

Säljaren har rätt till dröjsmålsränta med 8 % per år utöver referensräntan, från fakturans förfallodatum till dess full betalning erläggs.

För det fall betalning inte erlagts per förfallodatum har Säljaren följande rättigheter: 1. begära förtidsbetalning på beställningar som ännu ej levererats 2. Vägra leverans av beställning som ännu ej levererats oavsett om de beställts enligt avtal eller annorledes, utan att pådra sig några skyldigheter eller ansvar med anledning av försenad leverans eller icke-utförd leverans 3. Häva avtalet.

Säljaren förbehåller sig rättigheten att ensidigt ändra Prislista om fel i Prislista uppdagas.

Förbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten till potentiell variation av Produkter levererade mot bakgrund av tillgängligt lager som annars skulle förhindra fullgörande av beställning.
Skulle den Produkt som Köparen beställt inte finnas i lager vid beställningens mottagande informerar Säljaren Köparen omgående. 

Frakt

Om inte annat skriftligen avtalats, så sker leverans av beställning till den av Köparen i beställningen angivna adress, på datum som specificerats av Säljaren.
Det är Köparens ansvar att se till så att leverans kan emottas på det av Säljarens specificerade leveransdatumet.

Det av Säljaren specificerade leveransdatumet är endast en uppskattad tid för leverans. Exakt leveransdatum ska inte utgöra avtalets kärna och försenad eller uppskjuten leverans ger inte Köparen några möjligheter att rikta  ekonomiska anspråk mot Säljaren om förseningen beror på omständigheter som ligger utanför Säljarens kontroll.

Säljaren förbehåller sig rätten att vid var tid del-leverera en beställning om inte annat uttryckligen överenskommits.

Fraktkostnad på beställningar till ett värde under 6000 SEK eller 800 EURO är 99 SEK respektive 15 EURO.

Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar.

Alla beställningar som läggs innan klockan 12.00 CET skickas ut för leverans inom 24 timmar om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits.

Risk; övergång av egendom

Risken för Produkten övergår till Köparen samma ögonblick som beställningen lämnar Säljarens lokaler. Om Köparen väljer att hämta beställning själv i Säljarens lokaler,
övergår risken när Produkterna upphämtas eller avsätts till specifik plats för upphämtning, beroende på vilket som händer först.

Äganderätt till Produkterna övergår först när Säljaren emottagit full betalning för Produkterna.

Prover

Köparen har rätt att efterfråga och erhålla prover av Produkter innan Beställning börjar processas och göras klart för leverans. Om Köparen inte utnyttjar sin rätt att erhålla prover,
anses Köparen i förhand ha godkänt Produkternas kvalitet och egenskaper.

När ett Produkt-prov visats för och inspekterats av Köparen, är Parterna överens om att provets syfte enbart är att ge Köparen möjlighet att för egen del bedöma Produktens kvalitet,
och utgör alltså inte en försäljning av enskilt prov.

Retur och garanti

Säljaren accepterar enbart returer relaterade till Beställningens kvantitet eller specifikationer. Köparen förbinder sig att inspektera leverans av produkter direkt vid emottagande av beställningen. 

Köparen har 14 dagars öppet köp. Fel på Produkt som hade kunnat upptäckas vid omedelbar besiktning vid emottagande kan ej reklameras. Anspråk med anledning av defekter eller andra fel i 

produkterna måste delges Säljaren skriftligen och måste inkludera en fullständig beskrivning. Dessa anspråk måste delges Säljaren inom sex månader från beställningens mottagande.

Ansvarsbestämmelser

Inget ansvar åläggs Säljaren för handlingar eller löften som lämnats innan eller inför detta avtals ingående, oavsett om det skett av Säljarens behöriga företrädare, till Köpare eller tredje man när det gäller 1. korrespondens kring Produkterna och beskrivning av Produkterna 2. Produkternas kvalitet, eller 3. Produkternas lämplighet oavsett ändamål.

Force Majeure

Säljaren är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan
(“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, krig, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från Säljarens leverantör orsakad av sådan befriande omständighet. Säljaren ska då vara berättigad rimlig tidsförlängning för att kunna fullgöra försenad förpliktelse. Om förseningen kvarstår och Säljaren anser att det är en orimlig försening, har Säljaren rätt att utan att åläggas ansvar, häva avtalet.

Sekretess

Säljaren ska hålla affärsinformation som erhållits av Köparen, och kan relateras till Köparen, hemlig och hantera den såsom Säljaren hanterar egen konfidentiell information. Säljaren förbinder sig att inte röja sådan information till tredje man. ”Affärsinformation” ska tolkas i ordets bredaste betydelse och omfattar all information som Köparen delgivit Säljaren eller som Säljaren delges i samband med detta avtal.

Lagval och domstolsförfarande

Detta avtal, och alla avtal som resulterar av eller uppkommer ur detta avtal, styrs av svensk lagstiftning. Parterna är överens om att svensk rätt gäller och eventuella tvister ska slutligt avgöras i svensk allmän domstol.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.